OM – njegovo značenje i značaj


Vede nam kažu: “U početku beše Gospod stvorenja i omah za njim beše Reč... Reč je zaista bila vrhovni Braman.“
I u hrišćanskoj Bibliji, koja koristi reč OM u obliku Amen, navodi se u prvom stihu Jevanđelja po Jovanu: “U početku beše Reč i Reč beše sa Bogom i reč je bila Bog.”
Drugim rečima uobičajeno shvatanje kroz istoriju religije je da su ideja Boga i reč koja simbolizuje Boga nerazdvojni, da su reči upravo ono što izražavaju.
Om je drevna sanskritska reč koju su prvi put čuli (osetili, spoznali) rišiji dok su meditirali. Dolazeći iz Hinduizma i Joge, za ovu mantru se smatra da ima visoku duhovnu i kreativnu snagu. Sveti zvuk Om se u Tantri obično shvata kao kosmička zvučna vibracija koja stvara, održava i apsorbuje sve u univerzumu.
Om je mantra ili vibracija, koja se tradicionalno peva (mantra) na početku i na kraju časa joge. Ova mantra omogućava da se zajedničkim disanjem i deljenjem ove mantre, energija grupe počne da  harmonizuje dok usklađujemo telo/um/duh sa Univerzumom. OM zvuk, odnosno sveta vibracija Univerzuma, ima smirujući efekat i uvodi praktikanta u odgovarajuće stanje uma za praksu joge. Ponavljanje OM-a na kraju časa, zajedno sa tradicionalnim “Namaste”  je izjava poštovanja prema praksi i prema drugima. Mi ga pevamo jer su ga jogiji pevali već hiljadama godina. A kada ga mantramo, mi se povezujemo sa tim jogijima na ritualan način, oslanjajući se na podršku u praksi onoga što su oni radili dugo, dugo vremena.
Zaključak je da je to zvuk koji se koristi kao sredstvo da se uzemljimo i povežemo energetski centar pojedinca sa Univerzumom. Pevanje (mantranje) nam može pomoći da razumemo da je sve energija i da je svaka osoba pojedinačni odraz te energije.
OM se smatra za iskonski (primordijalni) zvuk. Čak i pre nego što je materija nastala postojala je samo prirodna zujeća energija koja liči na zvuk OM. Danas, mi znamo da se jedan oblik energije može pretvoriti u drugu formu – elektricitet u zvuk, elektricitet u toplotu, toplota u elektricitet itd. Prema čuvenoj Ajštajnovoj jednačini E=mc2, sva materija nije ništa drugo nego talasi energije.
Dakle, kada su “sile nastanka” odlučile da stvore ovaj materijalni univerzum, bile su u stanju da koriste sveprisutni zujeći zvuk vibracije OM kako bi manifestovale ovu kreaciju. Ista vibracija nastavlja da postoji svuda oko nas, pa čak i u nama. Unutrašnjem zvuku je dato ime “antar-naada” (unutrašnji zvuk) koji se čuje kada utonemo u melodiju našeg čistog unutrašnjeg bića.
Nekako su drevni jogiji znali ono što nam kvantna fizika sada potvrđuje, da sve u Univerzumu vibrira i da je živo kao i da se celi univerzum kreće. Sve što postoji pulsira, stvarajući ritmičku vibraciju koju su drevni jogiji prepoznali kao zvuk OM. Zvuk Om, kada se peva, vibrira na frekvenciji  od 432 Hz, što je ista frekvencija vibracije nađena širom svega u prirodi. Mi ne moramo uvek biti svesni ovog zvuka u našim svakodnevnim životima, ali možemo da ga čujemo u šuštanju jesenjeg lišća, talasa na obali i zvuku iz školjke.
Kao takav OM je osnovni zvuk Univerzuma, pa dok ga pevamo mi se simbolično i fizički podešavamo kao taj zvuk i spoznajemo našu vezu sa svim drugim živim bićima, prirodom i univerzumom. Pevanje Om omogućava nam da naše iskustvo prepoznamo kao odraz toga kako se ceo Univerzum pomera – zalazeće sunce, izlazeći Mesec, plima i oseka, otkucaji naših srca. Dok pevamo OM, postajemo deo tog univerzalnog kretanja, preko našeg daha, naše svesti i naše fizičke energije i počinjemo da osećamo veću povezanost koja nas u isto vreme uzdiže/inspiriše i umiruje.

Om se smatra svetim zvukom i prvim zvukom stvaranja svemira , ali se takođe smatra i zvukom tišine. On predstavlja i najviši nivo božanstva i put ka prosvetljenju.
OM sadrži sve u Univerzumu usklađeno u jedan, jednostavni zvuk. OM se takođe smatra “semenim” zvukom (Bija) mantrom i da obuhvata sve druge zvuke. To je iskonski zvuk iz koga su nastali svi drugi zvuci i reči. Baš kao što žir ima moć i lepotu moćnog hrasta ova, naizgled mala reč sadrži svu snagu Univerzuma. Ona je početak, sredina i kraj svega ili prošlost, sadašnjost i budućnost u jednom. Zato se kaže da reč OM predstavlja Boga, Brahmana, Izvor, Univerzalnu Svest. Zato što on ima moć da stvori sve. Ona je početak, sredina i kraj svega ili prošlost, sadašnjost i budućnost. Zavisno od toga sa kim razgovarate, povezana je ili sa trećim okom ili sa temenom čakrom (krunska), povezujući nas sa Božastvom. Nije ni čudo da je osnova nekih budističkih sistema i drugih indijskih religija..
Kao što se može videti doživeljaj OM- a je višestruk. To je zaista iskustvo svega u svemu.
Pa zašto mantramo Om i šta on znači? Odovori su u drevnom tekstu joge poznatom kao Mandukya Upanishad. Napisan 800-500 pre Hrista, ovaj tekst objašnjava i koncept iza zvuka i simboliku.
Prvi pasus Mandukya kaže: “Slog OM, koji je besmrtni Brahman, je univerzum. Šta god je postojalo, šta god postoji i šta god da će postojati je OM. i šta god prevazilazi prošlost, sadašnjost i budućnost, takođe je OM.” OM je stoga širok univerzalni koncept sa mnogim mističnim značenjima, pre nego određenom definicijom u tradicionalnom smislu.
U suštini “Om” je zvuk koji predstavlja višu silu i kako se ona odnosi na svakog pojedinca i povezuje svaki oblik života. Pevanje zvuka “Om” je trebalo da bude podsetnik na božansko koje postoji u svemu.
U Vedama se kaže da je “Ovaj slog OM zaista Braman. Ko god da zna ovaj slog dobija sve što on/a želi. Ovo je najbolja podrška, ovo je najveća podrška. Ko god da zna za ovu podršku je obožavan u svetu Brahme. “ Za one koji nikada nisu istraživali Hinduizam reč “Brahma” verovatno zvuči vrlo slično kao Bog. U Hinduizmu, ona u osnovi to i znači, ali je za njih Bog mnogo neodređeniji.  Brahma jednostavno predstavlja Univerzum, a izvor Univerzuma, sve što nas okružuje i sve što je u nama sve vreme zajedno živi. On zapravo ne pripada ni jednoj religiji, ali obuhvata sve religijske ideje i uverenja. Ako zamenite “Brahma” u gornjem citatu sa Univerzumom, videćete da je zaista otvoren za bilo koji oblik religije ili uverenja.
Brahman se može posmatrati kao božanstvo – bilo kao božanstvo unutar Sopstva i sve ostalo što je božansko, uključujući i ono što stvara božastvo. Tehnika koja može da vam pomogne ukoliko niste upoznati ili vam je neprijatno sa konceptom Brame je da ga zamenite sa bilo kojom reči koju povezujete sa višom silom. To može biti Bog, Isus, Buda, Majka Priroda ili bilo šta drugo što predstavlja božansko za vas. OM je zvuk koji predtavlja ovu višu silu i njenu vezu sa svakim od nas.
Om u Indiji
U Hindu religiji Om se smatra svetim zvukom. Mnogi Indusi smataju da je Om prvi zvuk stvaranja. Indusi takođe veruju da sve u Univerzumu, čak i neorganski objekti, potiču od Oma i  stoga su živi, sa vibracijom baziranoj na zvuku Om. Prema tradiciji jogekada ste u stanju da postignete istinsku tišinu u sebi možete da čujete, doživite i postanete deo ovih univerzalnih vibracija. To je razlog zašto se Om takođe smatra i zvukom tišine, tišine u vama koja vam omogućava da isključite svoje misli i osluškujete svet u vama i oko vas. U Indiji, Indusi koriste simbol Om tokom njihovog svakodnevnog života. Oni ga mogu pevati na početku dana, na početku putovanja ili pre preduzimanja teških zadataka. Simbol je sastavni deo dizajna svih hramova i porodičnih svetilišta.
Stanja svesti


Simbol prestavlja stanja svesti
Om simbol se takođe koristi u meditaciji kao simbolična predstava četiri stanja svesti.

 • Duga donja kriva predstavlja prvo stanje svesti, poznato kao Vaishvanara, koje je budno stanje fokusirano na materijalni svet  (1).
 • Kriva koja polazi iz centra predstavlja drugo stanje svesti, ili Taijasa-u, što je stanje sna  fokusirano na unutra ka umu (3).
 • Gornja kriva predstavlja treće stanje svesti, ili Prajna-u, što je stanje bez snova koje se postiže dubokom meditacijom (2).
 • Polumesec predstavlja pokrov/veo materijane iluzije  koje odvaja apsolutno stanje od ostala tri i koji tragalac mora da odbaci pre nego što postigne (5).
 • četvrto i završno stanje, predstavljeno tačkom u gornjem desnom uglu.

Ovo je Turiya, trascendentalno ja koje je krajnji cilj Hindu meditacije (4).
Ova četiri stanja svesti su sastavni deo ljudske prirode. Oni postoje u svima nama u svakom trenutku.
Svako od ovih stanja je predstavljeno ne samo simbolom, već takođe i zvukom. Om se sastoji od tri različita zvuka Sanskrita- A-U-M. Kada to napišemo na ovaj način izgleda kao da zvuk ima tri dela. U stvarnosti ima četiri, četvrti deo je tišina nakon izgovaranja AUM. “A” i “U” zajedno čine zvuk “O

 • “A” predstavlja Vaishvanara-u,
 • “U” je Taijasa,
 • “M” is Prajna
 • Turiya ona predstavlja tišinu koja prati zvuk.

Da li ste ikada primetili spokojstvo u sekundi samo nakon izgovaranja OM? To je suptilni izraz Turia – Četvrto stanje.
Nekoliko drugih najčešće pominjanih tumačenja slova A, U i M su:

 • Prema jogi, Samkhya-i i mnogim drugim spisima, svo materijalno stvaranje, uključujući i ljudsko telo i um su manifestacija “mula prakriti” (iskonske prirode) koja se sastoji od tri gune – sattva, raja i tamas. Tri slova Om stoga odgovaraju trima gunama kao što sledi:
 • A = tamas (tama, inercija, neznanje)
 • U = rajas (strast, aktivnost, dinamičnost)
 • M = Sattva (čistoća, istina, svetlo)
 • Tišina između dva AUM predstavlja čistu svest, stanje koje prevazilazi tri gune (nazvano ‘trigunaatit’ – van guna)
 •  
 • A= Brahma (tvorac),
 •  U = Vishnu (hranilac), 
 • M = Shiva (razarač),
 •  tišina između dva Om zvuka = supstrat ili stvarnost koja leži iza trojstva
 •  
 • A = Sadašnjost,
 • U = Prošlost,
 • M = Budućnost;
 • tišina između zvuka = realnost izvan vremena i prostora
 • Stručnaci kažu da ovi slogovi mogu predstavljati nebesa, zemlju i podzemni svet.

 

Kao što nam  Mandukya Upanishada govori savršeno stanje ili super-svesno stanje i sve što prethodi su deo Om-a..

 • “A” zvuk predstavlja aspekt stvaranja univerzuma i sve materije u njemu. Ahh je početak svih zvukova (ovo je najčešće slovo kojim počinje alphabet). On nas povezuje sa našim osećajem sopstva, ega. Ovim slogom doživljavate postojanje sveta kroz aktivnosti čula. Kada mantrate ovaj zvuk primetite da nastaje u grlu i zadnjem delu usta gde je jezik pričvršćen i rezonuje u donjem stomaku. Prvi zvuk otelovljuje “Sat”, zvuk koji počinje da vas vraća u jedinstvo, istinu vašeg postojanja.

Za “ahh” opustite vilicu. Zvuk se podiže iz stomaka, usne su rastavljene, a jezik ne dodiruje nepce.

 • “U” zvuk označava održavajuću energiju Univerzuma i suptilne impresije uma. On nas povezuje sa unutrašnjom spoznajom nečeg većeg nego što možemo videti i osetiti našim čulima. OOO propušta lakoću, jasnoću, ravnotežu i dobrotu. Kada ga mantrate zvuk se pomera unapred između jezika i gornjeg nepca sve do usana i solarni pleksus i grudi vibriraju.

Za “oooh”, usne se nežno sastavljaju i zvuk se kreće od abdomen aka srcu.

 • “M”  zvuk karakteriše transformativnu energiju Univerzuma i misli i verovanja vašeg bića. Ovaj zvuk vas ujedinjuje u svesti jedinstva. Ovo vam omogućava da usporite kako bi osetili povezanost sa svim postojećim. Zvuk “mmm” nastaje zatvaranjem usana i on vibrira na temenu glave. Ovaj yvuk simbolizuje “Ananda”, biti ujedinjen u blaženstvu svuda sa svim stvarima.
  Tokom “mmm”, jezik se kreće ka gornjem nepcu i usne se sastavljaju kako bi stvorile zujanje u glavi. Neki kažu da ovaj slog treba izgovarati duplo duže od drugih.
 • Četvrti zvuk je tišina ili anagata. To je vibracija koja je izvan verbalnog izgovora. To je čista svest Sopstva ili Atman. Jedinstvo Sat Chit Ananda (Ja postojim, ja znam, ja sam blažen) se ovde doživljava.


OM je povezan sa Ganesha-om

Neki kažu da je fizički oblik božanstva Ganeša (indijsko polu-slon božanstvo) u obliku simbola OM. Gornja kriva Om predstavlja glavu ili lice Ganeše. Donja kriva je njegov stomak. Uvijena kriva, na desnoj strain je njegova surla.

Na stranu sa verskom posvećenošću i mistikom,  pevanje OM na redovnoj osnovi ima brojne pozitivne fizičke efekte u našim telima, pomaže da se postigne spor, pravilan i potpun izdah, pomaže u kontroli i opuštanju našeg sistema za disanje i ima višestuk umirujući efekat na naš um. Najmoćnija fizička korist od  mantranja OM je u vezi sa njegovim vibracionim efektima. Produženim “O” čini da sve kosti grudnog koša vibriraju, kao posledica vibracije vazduha u plućima, pri kojoj i delikatne membrane alveola u kontaktu sa ovim vazduhom takođe vibriraju, što stimuliše plućne ćelije i omogućava optimalnu razmenu gasova u plućima. Štaviše, najnovija istraživanja svetskih fiziologa su takođe pokazala da ove vibracije jako utiču na endokrine žlezde, kojima nauka pridaje sve veći značaj.
Emisija samoglasnika tokom izdaha izaziva vibracionu auto-masažu unutrašnjih organa. Ove vibracije dosežu do najdubljih tkiva i nervnih ćelija, pojačavaju cirkulaciju krvi u ciljnim tkivima i unutrašnjim organima. Žlezde sa unutrašnjim lučenjem su podjednako stimulisane da luče hormone direktno u krvotok i limfu (hipofiza, pinealna, tiroidna, timus, nadbubrežne i polne žlezde), i ova vibracija glasnih žica slično utiče i na simpatički i parasimpatički nervni sistem. Muskulatura aparata za disanje se u isto vreme opušta i jača, šireći grudni koš a samim tim i povećavajući kapacitet pluća, pojačavajući disanje što dovodi do povećanja snabdevanja kiseonikom celog tela.  Pored toga, živa unutrašnja masaža koja nastaje usled izgovaranja samoglasnika “au”, deluje naročito na abdominalne organe i na organe grudnog koša, dok je vibracija “mmm” u našim lobanjama indukuje vibracije kranijalnih nerava.


Mantranje OM tokom izdaha, direktno doprinosi da se on uspori, postane pravilan i potpun. Emisija “Au” zvuka ograničava tempo izlaska vazduha, a koristi od sporog disanja su brojne i dobro poznate kod praktikanata joge (povećani kapacitet pluća što rezultira većim snabdevanjem kiseonikom, povećana vitalnost, čišćenje toksina u plućima, smirenje uma, između ostalog). Ravnomeran izdah je direktan rezultat jedinstvene emisije “au” zvuka, koji, ukoliko je produžen do kraja naših kapaciteta, obezbeđuje potpunu prazninu naših pluća. Ovo potpuno, pravilno i sporo disanje omogućava nam da potpuno izbacimo ustajali vazduh iz pluća i smanjimo što je moguće više zapreminu rezidualnog vazduha. Kao neposredna i direktna posledica ovog potpunog pražnjenja pluća, naš udah se postepeno prožiruje i produbljuje, povećavajući naš kapacitet pluća i snabdevanje kiseonikom sa prethodno navedenim korisnim efektima.
Pravilno mantranje Om će nam takođe pomoći da se opustimo i preuzmemo kontrolu nad našim aparatom za disanje. Ukoliko postoje tenzije u grlu ili mišićima grudnog koša, zvuk će biti isprekidan i neujednačen umesto neprekidan i gladak. Ovo poznavanje kvaliteta zvuka OM dok ga izgovaramo/pevamo nam omogućava da naučimo kako da eliminišemo latentne i nesvesne kontrakcije mišića našeg tela koje ne kontrolišemo u potpunosti.
I na kraju, mantranje Om direktno utiče na naš um što je podjednako važno kao što su efekti na naše telo. Apstraktni i kompleksni smisao sloga Om pronalazi svoj put do našeg uma prekidajući tok misli kome smo stalno podložni. Naš mentalni svet je napravljen od reči, kada mislimo, govorimo, sanjamo i čak kada razgovaramo interno sami sa sobom, koristimo reči na uštrb slika. Međutim, kada nam je izdah praćen zvukom OM i vibracijom glasnih žica, on u potpunosti okupira našu svest inhibirajući proces izgradnje rečenice u našem umu.Sticanje kontrole nad našim umom kako bi obuzdali ovaj konstanti tok misli kome smo stalno izloženi je krajnji cilj praktikovanja joge i može se postići samo kroz meditaciju, ali savladavanje uma je dug i težak process.

Prava moć OM leži u njegovom doživljaju. Čitanje o ovome može da pomogne umu da razume ali vam ne može pružiti iskustvo. Mantrajte ga sami ili sa prijateljima. Dozvolite isustvu svih reči što postoje da se stope sa vašim bićem. Osetite moć koju svaki slog ima dok se zvučna vibracija kreće iz donjeg stomaka, na gore kroz solarni pleksus i grudi sve do vrha glave. Dopustite da vibracije razbistre i očiste vaš energetski sistem i čakre. Pronađite celovitost i isceljenje u ovoj mantri koja se lako pamti.